วิสัยทัศน์

 

     ATP ทีมเราต้องการนำเทคโนโลยีที่ดี และเหมาะสม มาประยุกต์ใช้กับลูกค้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ และตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหา ปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำ และน้ำเสียของคุณ


    บริษัท เอทีพี อินโนเวชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยเริ่มจากการเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า งานโครงการ และงานทางวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำดี และน้ำเสีย ทีมงานและผู้บริหารล้วนแต่มีประสบการณ์ และรวมผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านการบำบัดน้ำ นักเคมี วิศวกรรมก่อสร้าง และสิ่งแวดล้อม

    อีกทั้งเรายังสามารถบริหารงานโครงการในเรื่อง งานวิศวกรรม การออกแบบ วางแผน การก่อสร้าง การซ่อมบำรุง และดูแลให้กับงานโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงไฟฟ้า กลุ่มการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มผู้ผลิตเคมีอุตสาหกรรม และปิโตรเลี่ยมในระบบน้ำดีและน้ำเสีย