လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ


ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။

  • Consulting
  • Utility Operating service
  • Lab analysis
  • Waste water operating and service