ဆက်သွယ်ရန်

Head Office


  Address: 99/349, Na Nakorn Bldg., Chaengwattana Rd., Tung Song Hong, Laksi, Bangkok 10210 Thailand

  Tel: 02-981 - 9198 Mobile: 064-696-4265  Fax: 02 - 981-9088

   

Email: sale@atpinnovations.com

 

Myanmar Branch

  လိပ်စာ:အမှတ် ၁၃၅ S3၊ သံလွင်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာ။

  ဖုန်: +၉၅ (၉၂) ၆၄၉၉-၉၉၂၉။

  အီးမေလ်: salemm@atpinnovations.com